Stadgar Skärsätra villaägareförening

Stadgar för Skärsätra Villaägareförening i Lidingö

§ 1
Verksamhetsområde och ändamål
1. Skärsätra Villaägarförening definierar sitt verksamhetsområde kring stadsdelen
Skärsätra i Lidingö kommun enligt upprättad områdesdefinition, se bilaga.
2. Föreningens uppgift är att tillvarata villaägarnas gemensamma intressen inom
Skärsätra.
3. Föreningen är ideel och partipolitiskt obunden
4. Föreningen är ansluten till Villaägarnas Riksförbund och är förbundets organ på
lokal nivå. Föreningen är också medlem i samordningsorganet Lidingö
Villaägarföreningars samarbetsnämnd, LVS.
5. Föreningen är en självständig juridisk person.

§ 2
Medlemskap
1. Skärsätra Villaägarförening har en typ av medlemskap, riksansluten (central)
medlem.
2. Centralt medlemskap erhålles genom att erlägga en årlig avgift till Villaägarnas
Riksförbund i vilken en avgift till föreningen ingår.
3. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer endast en i varje
familj/hushåll eller en av de sammanboende.

§ 3
Medlemsavgifter
1. Medlemsavgift betalas antingen till Villaägarnas Riksförbund och avser kalenderår.
2. Central medlems avgift utgörs dels av en avgift till föreningen, dels av en avgift till
förbundet. 

§ 4
Föreningsmöten
1. Föreningens möten kan antingen vara årsmöte, eller föreningsmöte.
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Föreningsmöten sammankallas
av föreningsstyrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att
behandla viss angiven fråga – påfordras av medlemmar, som tillsammans
representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal vid aktuell tidpunkt.
Föreningsmöte skall om möjligt hållas inom två månader, dock längst tre
månader, från det begäran inkommit till föreningsstyrelsen. I nämnda tidsperiod
skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.
2. Styrelsen kallar till föreningsmöten och fastställer tid och plats.
Kallelse sänds ut enligt §5 Information på det sätt som styrelsen finner lämpligt
och skall utgå minst 20 dagar före mötet.
3. Medlemmar äger att till årsmöte inkomma med motioner, som skall vara
styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 5
Information
1. Skärsätra Villaägarförening sprider sin information via e-post och Internet eller
på så sätt styrelsen finner lämpligt för att nå sina medlemmar.

§ 6
Årsmöte
Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och övriga funktionärer för mötet.
6. Behandling av verksamhetsberättelse.
7. Behandling av revisionsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet.
10. Beslut om arvoden.
11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
12. Val av ordförande i styrelsen.
13. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
14. Anmälan av lokala ombud och övriga funktionärer.
15. Val av revisor och revisorsuppleant.
16. Utseende av valberedning.
17. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
18. Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts årsmötet.
19. Behandling av inkomna motioner.
20. Ärenden, som mötet med minst 3/4 majoritet beslutar ta upp till
behandling.
Vid föreningsmöte får – förutom punkterna 1-5 ovan – endast behandlas den eller de
frågor, som föranlett att mötet sammankallats.
Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet ej beslutar
annorlunda för visst fall.
Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa
stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika
röstetal har fungerande ordförande utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

§ 7
Styrelse
1. Styrelsen skall bestå av ordförande och det antal ledamöter årsmötet fastställt.
Årsmötet fastställer antalet styrelseledamöter och
suppleanter. Ordföranden utses för ett år. Ledamöterna utses för två år. Halva
antalet utses dock första gången för ett år. Suppleanterna utses för ett år.
Avgående ledamöter och suppleanter kan omväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga
erforderliga funktionärer.
2. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess
tillgångar samt teckna dess firma. Styrelsen skall föra protokoll över sina
sammanträden.
3. Styrelsen har att föra räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut
sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt avge berättelse över
föreningens verksamhet. Sammanställningen och berättelsen skall föreläggas
årsmöte.
4. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvaran
de. Vid lika röstetal i omröstning gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 8
Verksamhetsår och revision
Verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av årsmötet. Styrelsen har att
senast den 1 februari ställa erforderliga handlingar till revisorns förfogande för
granskning. Revisionsberättelse skall avges till styrelsen senast den 1 mars och
därefter föreläggas årsmötet.

§ 9
Valberedning
Valberedningen skall ge förslag till val av funktionärer samt tillställa styrelsen detta
förslag senast fjorton dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 10
Stadgeändring och upplösning
1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Sådant
beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst 3/4 av samtliga
avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande möten med
minst tre månaders mellanrum. Ett av dessa möten skall vara ordinarie.
2. Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie årsmöte.
Sådant beslut är giltigt när det fattas av två på varandra följande ordinarie
årsmöten. Beslutet skall biträdas av minst 3/4 av samtliga avgivna röster vid
vardera mötet